Municipality of Zlatograd

Municipality of Zlatograd (10)

  • Municipality of Zlatograd

The Bulgarian National Television (BNT) in the Municipality of Zlatograd

The Bulgarian National Television (BNT) team visited on 29.05.2023 the Municipality of Zlatograd to promote the efforts of the municipality to provide a healthier service to its citizens. In his social media profile, Mayor Miroslav Yanchev shared information about the EU project "e-Social Health Care", with the acronym "e-SOHECA", a financial project of the INTERREG VA Greece-Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme.

National TV visited the site of the hospital in Zlatograd to see how the medical equipment donated to the health facility works with different medical specialists talking about how they use e-SOHECA application and the possibilities it provides for citizens, doctors and civil servants.

  • Municipality of Zlatograd

„e-SOHECA” provided computers to the Municipality of Zlatograd

По проект „e-Social Health Care”, с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 Община Златоград закупи 2 броя настолни компютри, 8 броя 15” преносими компютри и 3 броя професионален лазерен принтер. Предстои закупуването и на софтуер, по същия проект.

According to the "e-Social Health Care" project, with the acronym "e-SOHECA", financed under the Interreg V-A Greece-Bulgaria Cross-Border Cooperation Program 2014-2020, the Municipality of Zlatograd purchased 2 desktop computers, 8  15" notebook computers and 3 professional laser printer. The purchase of software for the same project is pending.

  • Municipality of Zlatograd

The Municipality of Zlatograd delivered a diagnostic workstation to the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" Ltd.

Община Златоград достави диагностична работна станция на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“

В рамките на проект „e-Social Health Care”,  по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД, Община Златоград закупи PACS сървър и диагностична работна станция. Фирмата изпълнител е „Софтуерна компания“ АД. 

PACS сървърът и диагностичната работна станция са модерна технологична придобивка за болницата в Златоград. Чрез нея ще се създаде архив на всички образни изследвания, снети от апаратите за диагностика – рентген, скенер и мамограф. Благодарение на нея ще се бъдат създадени електронни досиета на пациентите, което ще позволи и развитието на телемедицината в Община Златоград. Чрез уеб базирано приложение, завеждащите отделения, както и общопрактитуващите лекари ще имат достъп до образните изследвания.

В рамките на проекта, в предходни етапи, за здравното заведение, се закупи мамограф, който впоследствие се дигитализира, медицинско оборудване – кислороден концентратор, кислородни бутилки, оксиметър за пръст, теглилки, болнични легла – обикновени и за интензивна грижа. Доставена бе и линейка, която да обслужва жителите на общината ни.

Извърши се вътрешен ремонт на поликлиниката в Златоград, сградите на здравна служба село Старцево и здравна служба село Долен.

За местната власт е изключително важно подобряване качеството на здравните услуги, които получават жителите на Община Златограднаселеното място.

 

The Municipality of Zlatograd delivered a diagnostic workstation to the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" Ltd.

Within the framework of the "e-Social Health Care" project, under the Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 cross-border cooperation program, for the needs of the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" Ltd, Zlatograd Municipality purchased a PACS server and a diagnostic workstation. The executing company is "Software Company" JSC.

The PACS server and the diagnostic workstation are a modern technological acquisition for the hospital in Zlatograd. Through it, an archive will be created of all imaging studies taken by diagnostic devices - X-ray, scanner and mammogram. Thanks to it, electronic files of patients will be created, which will also allow the development of telemedicine in the Municipality of Zlatograd. Through a web-based application, referring departments as well as general practitioners will have access to the imaging studies.
Within the project, in previous stages, a mammogram was purchased for the health facility, which was subsequently digitized, medical equipment - oxygen concentrator, oxygen bottles, finger oximeter, scales, hospital beds - ordinary and for intensive care. An ambulance was also delivered to serve the residents of our municipality.

Internal repairs were carried out at the polyclinic in Zlatograd, the buildings of the Health Service in the village of Startsevo and the Health Service in the village of Dolen.

By modernizing the equipment in the local hospital, the local government aims to improve the quality of the health services that the residents of Zlatograd Municipality receive.

  • Municipality of Zlatograd

The hospital in Zlatograd received a donation

Болницата в Златоград получи дарение, нова линейка - санитарен автомобил, с включено гаранционно и сервизно обслужване. Автомобилът е придобит от Община Златоград в рамките на проект с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество. Община Златоград е декларирала, че закупената линейка ще бъде използвана за спешни социални случаи за жители на Община Златоград и волята на дарителя е упомената в договора за дарение.

По същия проект бе направен основен ремонт и на Поликлиниката в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ гр. Златоград, като бе подменена дограмата, ремонтираха се санитарните помещения, направи се шпакловка и латекс по стените и таваните. Беше положена антибактериална винилова настилка на пода, подмени се и обзавеждането в чакалните, а осветителните тела бяха заменени с нови LED – енергоспестяващи.

В рамките на проекта се ремонтира и Здравната служба в с. Старцево. Направена е нова покривна конструкция, ремонтира се фасадата на сградата и комините. Дограмата на цялата сграда е подменена с нова PVC, както на прозорците, така и на вратите. С реализацията на този проект не само се подобри и възстанови сградата на Здравната служба в село Старцево, но и се удължиха експлоатационните ѝ качества.

 

The hospital in Zlatograd received a donation, new ambulance- medical vehicle, with warranty and service included. The vehicle was acquired from Municipality of Zlatograd under the project "e-Social Health Care", with the acronym "e-SOHECA", financed under the Cross-Border Cooperation Program. The Municipality of Zlatograd has declared that the purchased ambulance will be used for emergency social cases for residents of the Municipality of Zlatograd, and the will of the donor is mentioned in the donation contract.

Under the same project, the Polyclinic in the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" Ltd., Zlatograd  was also overhauled, the joinery in the common areas was replaced, the sanitary facilities were completely renovated, the walls and ceilings were plastered and latexed. Antibacterial vinyl flooring was laid, and the furniture in the waiting rooms and reception areas was also replaced. All lighting fixtures have been replaced with new energy-saving LEDs.

Within the framework of the project, the Health Service in the village of Startsevo is also being renovated. A new roof construction was made, the facade of the building and the chimneys were repaired. The windows and doors frames of the entire building have been replaced with new PVC ones. The realization of this project not only improved and restored the building of the Health Service in the village of Startsevo, but also extended its operational qualities.

  • Municipality of Zlatograd

The Health Service in the village of Dolen is being renovated

Ремонтира се Здравната служба в село Долен

В рамките на проект „e-Social Health Care”, с акроним e-SOHECA, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, в месец декември 2022 г. приключи основният ремонт на сградата на здравната служба в село Долен. Стойността на ремонтните дейности е 124 590 лева.
Направена е нова покривна конструкция, ремонт по фасадата на сградата, комини, изградена е мълниезащитна инсталация, монтирана е нова PVC дограма на прозорците, вратите са подменени с нова дограма, външното стълбище е ремонтирано. Във вътрешните помещения също е извършено обновяване – ново медицинско оборудване и обзавеждане. 
С обновената сграда на здравната служба в селото ще се подобри и качеството на здравните услуги, които получават жителите на населеното място.

 

The Health Service in the village of Dolen is being renovated

Within the framework of the "e-Social Health Care" project, with the acronym e-SOHECA, financed by the Cross-Border Cooperation Program INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020, in December 2022, the major renovation of the building of the health service in the village of Dolen was completed. The value of the repair works is BGN 124,590.

A new roof structure was made, repairs were made to the facade of the building, chimneys, a lightning protection installation was built, new PVC window frames were installed, the doors were replaced with new frames, the external staircase was repaired. The interior has also been renovated - new medical equipment and furniture.

With the renovated building of the health service in the village, the quality of the health services received by the residents of the settlement will also improve.

  • Municipality of Zlatograd

Zlatograd Municipality donated medical equipment to the hospital

Община Златоград дари медицинско оборудване на болницата

В рамките на проект „e-Social Health Care”, с акроним e-SOHECA, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020., Община Златоград получи финансиране за изпълнение на допълнителни дейности, с цел преодоляване последствията и влиянието на Ковид пандемията.

 С осигурените средства бяха закупени болнични легла за интензивна грижа с антидекубитални матраци, обикновени болнични легла, оксиметър за пръст, медицинско оборудване, измерващо множество параметри, безконтактни термометри, професионална скала за тегло/везна, кислородни бутилки – 5 л, с редуцир винтил и овлажнител и кислороден концентратор, глюкомери. Дигитализира се мамографът, който беше закупен през първия етап на проект „e-Social Health Care”.

Медицинското оборудване бе предадено днес, за безвъзмездно ползване, от Кмета на Община Златоград, на управителя на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ гр. Златоград, като управителят пое ангажимент част от дарението да се предостави на Филиал за спешна медицинска помощ – Златоград (ФСМП - Златоград) - структурна единица към Център за спешна медицинска помощ – Смолян и общопрактикуващите лекари в Поликлиниката.

Извършени бяха и строително-монтажни дейности на  Поликлиника на болницата.  Подмени се дограмата в общите части, ремонтираха се изцяло санитарните помещения, направи се шпакловка и латекс по стените и таваните, положена бе антибактериална винилова настилка, обзавеждането в чакалните и пространствата за посрещане на пациенти също беше подменено. Всички осветителни тела са сменени с нови LED – енергоспестяващи.

Благоустроиха се и подходите към Поликлиниката и болницата.

 

Zlatograd Municipality donated medical equipment to the hospital

Within the project "e-Social Health Care", with the acronym e-SOHECA, financed by the Cross-Border Cooperation Program INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020., the Municipality of Zlatograd received funding for the implementation of additional activities, in order to overcome the consequences and the impact of the Covid pandemic.

With the provided funds, intensive care hospital beds with anti-decubitus mattresses, regular hospital beds, finger oximeter, multi-parameter medical equipment, non-contact thermometers, professional weight scales, oxygen cylinders - 5 L, with reducer valve and humidifier, oxygen concentrator and glucometers were purchased. The mammogram, which was purchased during the first stage of the "e-Social Health Care" project, is being digitized.

The medical equipment was handed over today, for free use, by the Mayor of the Municipality of Zlatograd, to the manager of the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" town of Zlatograd, with the manager making a commitment to provide part of the donation to the Emergency Medical Services Branch - Zlatograd (EMSB - Zlatograd) - a structural unit of the Emergency Medical Center - Smolyan and the general practitioners at the Polyclinic.

Construction and installation activities of the hospital's Polyclinic were also carried out. The joinery in the common areas was replaced, the sanitary facilities were completely renovated, the walls and ceilings were plastered and latexed, antibacterial vinyl flooring was laid, and the furniture in the waiting rooms and reception areas was also replaced. All lighting fixtures have been replaced with new energy-saving LEDs.


The approaches to the Polyclinic and the hospital were also improved.

  • Municipality of Zlatograd

Municipality of Zlatograd Progress Report

The PB3 completed during the second semester of 2022 the following ADDITIONAL 2 activities:

  • Municipality of Zlatograd

Progress of the project, Municipality of Zlatograd

Project “E-Social Health Care”, with acronym e-SOHECA, funded by the INTERREG V-A Greece-Bulgaria Cross-Border Cooperation Program 2014-2020

  • Municipality of Zlatograd

Delivery of Medical Equipment and Software

On 22nd of July 2019, the Medical Equipments were delivered in the Municipality of Zlatograd.

  • Municipality of Zlatograd

Workshop 13 December

On 13 and 14 December 2018 a workshop of the e-SOHECA project will be held in the premises of the Municipality of Zlatograd. 

The first day there will be a detailed description of the e-SOHECA project progress  from each partner.

The second day there will be a tour on the renovated medical unit of the Municipality of Zlatograd which was made with the fundings of the project.