• Municipality of Topeiros

Receipt of a passenger vehicle for the Municipality of Topeiros

In the framework of the cross-border cooperation programme Interreg V-A Greece - Bulgaria 2014 - 2020 with acronym e-SOHECA and code MIS 5012037", the Municipality of Topeiros on 28/6/2023 was delivered one (1) passenger vehicle brand Toyota Aygo (car engine capacity 998 cc) for the Municipality's social services, which include the remote monitoring of specific health parameters of elderly and disabled persons (pressure, pulse, temperature, etc.), using special devices provided to selected citizens.

  • Municipality of Zlatograd

The Bulgarian National Television (BNT) in the Municipality of Zlatograd

The Bulgarian National Television (BNT) team visited on 29.05.2023 the Municipality of Zlatograd to promote the efforts of the municipality to provide a healthier service to its citizens. In his social media profile, Mayor Miroslav Yanchev shared information about the EU project "e-Social Health Care", with the acronym "e-SOHECA", a financial project of the INTERREG VA Greece-Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme.

National TV visited the site of the hospital in Zlatograd to see how the medical equipment donated to the health facility works with different medical specialists talking about how they use e-SOHECA application and the possibilities it provides for citizens, doctors and civil servants.

  • Municipality of Zlatograd

„e-SOHECA” provided computers to the Municipality of Zlatograd

По проект „e-Social Health Care”, с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 Община Златоград закупи 2 броя настолни компютри, 8 броя 15” преносими компютри и 3 броя професионален лазерен принтер. Предстои закупуването и на софтуер, по същия проект.

According to the "e-Social Health Care" project, with the acronym "e-SOHECA", financed under the Interreg V-A Greece-Bulgaria Cross-Border Cooperation Program 2014-2020, the Municipality of Zlatograd purchased 2 desktop computers, 8  15" notebook computers and 3 professional laser printer. The purchase of software for the same project is pending.

  • Municipality of Zlatograd

The Municipality of Zlatograd delivered a diagnostic workstation to the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" Ltd.

Община Златоград достави диагностична работна станция на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“

В рамките на проект „e-Social Health Care”,  по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД, Община Златоград закупи PACS сървър и диагностична работна станция. Фирмата изпълнител е „Софтуерна компания“ АД. 

PACS сървърът и диагностичната работна станция са модерна технологична придобивка за болницата в Златоград. Чрез нея ще се създаде архив на всички образни изследвания, снети от апаратите за диагностика – рентген, скенер и мамограф. Благодарение на нея ще се бъдат създадени електронни досиета на пациентите, което ще позволи и развитието на телемедицината в Община Златоград. Чрез уеб базирано приложение, завеждащите отделения, както и общопрактитуващите лекари ще имат достъп до образните изследвания.

В рамките на проекта, в предходни етапи, за здравното заведение, се закупи мамограф, който впоследствие се дигитализира, медицинско оборудване – кислороден концентратор, кислородни бутилки, оксиметър за пръст, теглилки, болнични легла – обикновени и за интензивна грижа. Доставена бе и линейка, която да обслужва жителите на общината ни.

Извърши се вътрешен ремонт на поликлиниката в Златоград, сградите на здравна служба село Старцево и здравна служба село Долен.

За местната власт е изключително важно подобряване качеството на здравните услуги, които получават жителите на Община Златограднаселеното място.

 

The Municipality of Zlatograd delivered a diagnostic workstation to the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" Ltd.

Within the framework of the "e-Social Health Care" project, under the Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020 cross-border cooperation program, for the needs of the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" Ltd, Zlatograd Municipality purchased a PACS server and a diagnostic workstation. The executing company is "Software Company" JSC.

The PACS server and the diagnostic workstation are a modern technological acquisition for the hospital in Zlatograd. Through it, an archive will be created of all imaging studies taken by diagnostic devices - X-ray, scanner and mammogram. Thanks to it, electronic files of patients will be created, which will also allow the development of telemedicine in the Municipality of Zlatograd. Through a web-based application, referring departments as well as general practitioners will have access to the imaging studies.
Within the project, in previous stages, a mammogram was purchased for the health facility, which was subsequently digitized, medical equipment - oxygen concentrator, oxygen bottles, finger oximeter, scales, hospital beds - ordinary and for intensive care. An ambulance was also delivered to serve the residents of our municipality.

Internal repairs were carried out at the polyclinic in Zlatograd, the buildings of the Health Service in the village of Startsevo and the Health Service in the village of Dolen.

By modernizing the equipment in the local hospital, the local government aims to improve the quality of the health services that the residents of Zlatograd Municipality receive.

  • Municipality of Topeiros

Workshop Invitation “e-Social Health Care”

The Municipality of Topeiros is inviting you to attend the Worskhop of the e-SOHECA project on Wednesday, February 22, 2023, at 11:00 am at town hall of the Municipality of Topeiros.

  • Municipality of Zlatograd

The hospital in Zlatograd received a donation

Болницата в Златоград получи дарение, нова линейка - санитарен автомобил, с включено гаранционно и сервизно обслужване. Автомобилът е придобит от Община Златоград в рамките на проект с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество. Община Златоград е декларирала, че закупената линейка ще бъде използвана за спешни социални случаи за жители на Община Златоград и волята на дарителя е упомената в договора за дарение.

По същия проект бе направен основен ремонт и на Поликлиниката в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ гр. Златоград, като бе подменена дограмата, ремонтираха се санитарните помещения, направи се шпакловка и латекс по стените и таваните. Беше положена антибактериална винилова настилка на пода, подмени се и обзавеждането в чакалните, а осветителните тела бяха заменени с нови LED – енергоспестяващи.

В рамките на проекта се ремонтира и Здравната служба в с. Старцево. Направена е нова покривна конструкция, ремонтира се фасадата на сградата и комините. Дограмата на цялата сграда е подменена с нова PVC, както на прозорците, така и на вратите. С реализацията на този проект не само се подобри и възстанови сградата на Здравната служба в село Старцево, но и се удължиха експлоатационните ѝ качества.

 

The hospital in Zlatograd received a donation, new ambulance- medical vehicle, with warranty and service included. The vehicle was acquired from Municipality of Zlatograd under the project "e-Social Health Care", with the acronym "e-SOHECA", financed under the Cross-Border Cooperation Program. The Municipality of Zlatograd has declared that the purchased ambulance will be used for emergency social cases for residents of the Municipality of Zlatograd, and the will of the donor is mentioned in the donation contract.

Under the same project, the Polyclinic in the GHAT "Prof. Dr. Asen Shopov" Ltd., Zlatograd  was also overhauled, the joinery in the common areas was replaced, the sanitary facilities were completely renovated, the walls and ceilings were plastered and latexed. Antibacterial vinyl flooring was laid, and the furniture in the waiting rooms and reception areas was also replaced. All lighting fixtures have been replaced with new energy-saving LEDs.

Within the framework of the project, the Health Service in the village of Startsevo is also being renovated. A new roof construction was made, the facade of the building and the chimneys were repaired. The windows and doors frames of the entire building have been replaced with new PVC ones. The realization of this project not only improved and restored the building of the Health Service in the village of Startsevo, but also extended its operational qualities.